ข้อมูลการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร, ปทุมธานี

มัธยมศึกษาตอนต้น

พ.ศ.2558 – 2560

สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3)
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง๑, ปทุมธานี

มัธยมศึกษาตอนต้น

พ.ศ.2557 – 2558

เข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม, อ่างทอง

ประถมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ.2553 – 2556

สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6)
โรงเรียนวัดทด (เชิดอุดมรัตนราษฎร์บำรุง), ฉะเชิงเทรา

ประถมศึกษาตอนต้น

พ.ศ.2550 – 2553

สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.3)
โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา (หนานเฉียว), ฉะชิงเทรา

ประถมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ.2553 – 2556

สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6)
โรงเรียนวัดทด (เชิดอุดมรัตนราษฎร์บำรุง), ฉะเชิงเทรา